ข้อมูลบุคลากร


นางกนกวรรณ อินขัตย์

ครูผู้สอน

นางสาวทิพวรรณ หงษ์สิบสอง

ครูผู้สอน

นางดรุณี รัตนวงศ์

ครูผู้สอน

นางสาวกนกนันท์ ดาวนันท์

ครูผู้สอน

นางวราภรณ์ คำแจ้

ครูผู้สอน

นางมีนา เสียงดี

ครุผู้สอน

นางสาวศิราณี ศรีเลาว์

ครูผู้สอน

นางสาวประภัสสร แสนขัน

ครูผู้สอน

นางสาวดวงพร อัฐวงศ์

ครูผู้สอน

นางสาวอุบลวรรณ เมืองแก้ว

ครูผู้สอน

นางลาวัลย์ ทิราวงศ์

ครูผู้สอน

นางสาวณิศรา ชุมภูอินทร์

ครูผู้สอน

นายนวดล สุวรรณพงศ์

ครูผู้ช่วย