ข้อมูลบุคลากร


นางกัลยา สบายสุข

ครูผู้สอน

นางลัดดาวัลย์ เนตรวีระ

ครูผู้สอน

นางศิริพร ปิยะโกศล

ครูผู้สอน

นางนันท์นภัส ตะไมล์

ครูผู้สอน

นางสาววิลาสิณี คำใส

ครูผู้สอน

นางสาวชนิดา คำแปงคำ

ครูผู้สอน

นางสาวบุษบา ตาคำ

ครูผู้สอน

นางสาวนันทรัตน์ อินมา

ครูผู้สอน

นางสาวยุพยงค์ ยอดออน

ครูผู้สอน

นางณิชารีย์ ปานต๊ะระษี

ครูผู้สอน

นางสาวธิชาพร ชัยวรรณคุปต์

ครูผู้สอน

นางสาวกัญญาภัค วิใจยา

ครูผู้สอน

นางสาวณัฏฐากร สืบจากถิ่น

ครูผู้สอน

นายปรีดา เนตรวีระ

ครูผู้สอน

นายวิทวัส นะภิใจ

ครูผู้สอน

นายสิทธิชัย อัฐวงศ์

ครูผู้สอน

Mr.JA-AFHAR CABALLERO

ครูผู้สอน ชาวต่างชาติ