วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง


ตราสัญลักษณ์


เป็นรูปเทียนที่ส่องแสงสว่างกลางดอกบัว หมายถึง แสงสว่างที่ส่องทางแห่งปัญญา

สีประจำโรงเรียน คือ สีเขียว - เหลือง
สีเขียว    หมายถึง  การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างร่มเย็นและมีความสุข
สีเหลือง  หมายถึง  ความเจิดจรัสทางปัญญา
สีเขียวและเหลือง  หมายถึง  การใช้ปัญญาในการดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
คำขวัญของโรงเรียน    
สุขภาพดี  มีความพร้อม  อ่อนน้อม  ซื่อสัตย์

 วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง มุ่งบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู ผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะการใช้ภาษา รักความเป็นไทย ใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม ระบอบประชาธิปไตย ดำรงชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพ ให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตร มีทักษะกระบวนการด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีเต็มตามศักยภาพ

2. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและสิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหา ความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและจิต พัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน

6. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

7. จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้

8. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร

9. ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ


เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรเป็นคนดี มีความรู้ มีความสุข และสามารถพัฒนาตนเองได้

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

3. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย และท้องถิ่นอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งผลให้เกิดศักยภาพในการเรียน การทำงาน ทั้งสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข

6. โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นำระบบการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนามาตรฐานคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

8. ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอก มีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการสถานศึกษา

9. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร  ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีขวัญกำลังใจสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

         ระดับ : ประถมศึกษา

“ ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน และรักความเป็นไทย ”

ใฝ่เรียนรู้   หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้องกวางเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ

มุ่งมั่นในการทำงาน  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้องกวางมีความตั้งใจทำงาน อย่างจริงจัง

รักความเป็นไทย      หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้องกวางมีความรัก ความศรัทธา และภูมิใจในความเป็นคนไทย

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“ สุขภาพดี  มีสุนทรียภาพ ”

                    สุขภาพดี         หมายถึง  โรงเรียนอนุบาลร้องกวางมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ สวัสดิภาพทางสังคมอยู่ในสภาพดี มีสุขนิสัยในการดูแล สุขอนามัยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

                    มีสุนทรียภาพ   หมายถึง  โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้สึกและความเข้าใจในความงามด้านศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการตามจินตนาการ

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ       ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ซึ่งผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) โดยพัฒนาตามกระบวนการ P D C A