ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง


ชื่อโรงเรียน อนุบาลร้องกวาง ที่อยู่ 275 หมู่ที่ 2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 054-597307 โทรสาร 054-597307 เปิดสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของอำเภอร้องกวาง ซึ่งได้ดำเนินการก่อตั้งโดย นายธรรมนูญ สุวรรณพงศ์ เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2535 บนพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่ 72 1/10 ตารางวา และได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2536 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536 โดยมีนายพัฒน์ ผกากาศ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน และนางกุศลิน เกษามา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอนระดับชั้นปฐมวัยและระดับอนุบาลปีที่ 1-3 มีผู้เรียนจำนวน 36 คน ครู 4 คน พนักงานขับรถ 1 คน ภารโรง 1 คนและมีอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ประกอบด้วย ห้องเรียนอนุบาล 5 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องผู้จัดการ 1 ห้อง ห้องครูใหญ่ 1 ห้อง และห้องพักครูจำนวน 1 ห้อง ห้องน้ำ-ห้องส้วมชายหญิง จำนวน 11 ห้อง

ปัจจุบันในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง เปิดสอนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สอนในระดับปฐมวัยจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 จำนวน 211 คน และระดับประถมศึกษาจัดการศึกษาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จำนวน 330 คน รวมทั้งหมดตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษามีนักเรียนจำนวน 541 คน ผู้บริหารและครู 38 คน และแม่บ้าน 3 คน

ตำแหน่งที่ตั้ง


จำนวนนักเรียน โดยแยกเป็นระดับชั้นได้ดังนี้

ระดับชั้นจำนวนนักเรียนห้อง 1ห้อง 2
1. เตรียมอนุบาล8  8  0  
2. อนุบาล 150  25  25  
3. อนุบาล 270  35  35  
4. อนุบาล 365  32  33  
5. ประถม 158  29  29  
6. ประถม 261  31  31  
7. ประถม 355  28  27  
8. ประถม 455  28  27  
9. ประถม 551  25  26  
10. ประถม 652  26  26  
รวม525  267  259